ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Κατασταστικό μη κερδοσκοπικού σωματείου

Στην Αθήνα σήμερα την 9.06.2010 οι υπογράφουσες το παρόν καταστατικό συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και στους όρους του παρόντος καταστατικού, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».

2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία αποδίδεται ως: POLITICAL ASSOCΙATION OF WOMEN.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

 

 1. Έδρα του Συνδέσμου είναι ο Δήμος Αθηναίων.

2. Ο Σύνδεσμος δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να  ιδρύει παραρτήματα και σε  άλλους δήμους της Αττικής, της Ελληνικής Περιφέρειας, της Ευρώπης και σε τρίτες χώρες.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ

 

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

1. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με την προώθηση και εφαρμογή ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής, με έμφαση στην ισόρροπη συμμετοχή γυναικών/ανδρών, σε  όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς, δημόσια αξιώματα και κέντρα λήψης αποφάσεων των προβλεπομένων από το Σύνταγμα της Χώρας μας και από τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικών, νομοθετικών,  εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών.

 

2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να  μεταφράζεται σε ουσιαστική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή των γυναικών -σύμφωνα με την δημογραφική πραγματικότητα- σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης και λήψης των πολιτικών αποφάσεων, σε δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων ανάμεσα στα δύο φύλα, στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα, σε  κατάργηση της κατά φύλα διαίρεσης της εργασίας και υπέρβαση του ιστορικού αποκλεισμού των γυναικών από τη πολιτική ζωή.

 

3. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Οι γυναίκες αποτελούν το μισό της παγκόσμιας πηγής ανθρώπινου δυναμικού, ικανοτήτων και ταλέντων. Η πενιχρή συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων μεταφράζεται σε φτώχεια και στέρηση για ολόκληρη την ανθρωπότητα από τη μη αξιοποίηση πολύτιμων ανθρώπινων πόρων.

 

4. Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΝ.

Ο ιστορικός αποκλεισμός του γυναικείου φύλου από τον δημόσιο βίο και ο περιορισμός του στην ιδιωτική σφαίρα είχε ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες, ενδιαφέροντα και συστήματα αξιών. Σε μια δημοκρατική κοινωνία οι πολιτικές αποφάσεις θα  πρέπει να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

 

5. Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Οι γυναίκες για  πολιτισμικούς κυρίως λόγους είναι φορείς διαφορετικών ιδεών και συμπεριφορών, που εναρμονίζονται περισσότερο με τη κοινωνική πραγματικότητα και το πολιτικό κλίμα του τέλους του 20ου αιώνα, που ευνοεί τον δημοκρατικό διάλογο, τις συναινέσεις και την επίλυση των όποιων διαφορών με ειρηνικά μέσα.

 

6. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗς 4ης ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΠΕΚΙΝΟ, 1995), ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.

 

7. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ, ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

8.  Η ανάληψη πρωτοβουλιών για παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών, περιβαλλοντικών καταστροφών η άλλων εκτάκτων καταστάσεων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου είναι :

 

1.  Η ανάλυση, η μελέτη, ο ακριβής προσδιορισμός και η αντιμετώπιση των έμμεσων και άμεσων διακρίσεων καθώς και ο εντοπισμός των νομικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών εμποδίων, που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των γυναικών, (πολιτικές δομές, εκλογικό σύστημα, κοινωνικές υποδομές, κοινωνικοποίηση ανδρών/γυναικών, κοινωνικές  προκαταλήψεις και συντηρητικές νοοτροπίες, καταμερισμός εργασίας, ο ρόλος των ΜΜΕ, κ.λ.π.)

 

2.  Έρευνες, μελέτες, τεκμηρίωση και αξιολόγηση στοιχείων, σε σχέση με την πολιτική και εκλογική συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών,  δημοσιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς και κέντρα αποφάσεων, αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και δημιουργία μιας ισχυρής θεωρητικής  βάσης.

 

3. Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία για  την προώθηση κοινών στόχων και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με τα γυναικεία τμήματα των κομμάτων, καθώς και με τις γυναικείες οργανώσεις, ομάδες γυναικών, συνδικάτα, οργανώσεις Νεολαίας, διακομματικές επιτροπές, κλπ..

 

4. Συνεργασία, αλληλοτροφοδότηση με στοιχεία και στήριξη του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, των βουλευτών και των άλλων γυναικών-στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος, της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ., παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στις γυναίκες  υποψήφιες.  Νομοθετικές προτάσεις για τη διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών σε  όλους τους θεσμούς.

 

5. Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας, τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών  δραστηριοτήτων, δικτύων πληροφόρησης, έκδοσης εντύπων και αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών.

 

6. Η προώθηση του διαλόγου στη κοινωνία, η ευαισθητοποίηση πάνω στα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών και η αναγνώρισή τους ως πολιτικών (αυξημένη ανεργία, απουσία από κέντρα αποφάσεων, κατανομή εργασίας κατά φύλο, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βία, πορνεία, μονογονεϊκές οικογένειες, προβλήματα υγείας και ποιότητα ζωής, ανεπάρκεια κοινωνικών υπηρεσιών κλπ).

 

7. Οργάνωση και εφαρμογή επιμορφωτικών και πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ανάδειξη ικανών στελεχών σε όλους τους τομείς του δημοσίου πολιτικού και κοινωνικού βίου και βελτίωση της θέσης των γυναικών,  τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα. 

 

8. Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκστρατειών ενημέρωσης σχετικών με την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

 

9. Εκπόνηση, σύνταξη, έκδοση και διάθεση τεκμηριωμένων  εργασιών, μελετών και πληροφοριακού υλικού.

 

10. Άντληση ιδεών από την αστείρευτη πηγή της θηλυκής δημιουργικής σκέψης και παραγωγή εναλλακτικών πολιτικών θέσεων και λύσεων στα σύγχρονα προβλήματα της ανάπτυξης και της  προστασίας του περιβάλλοντος.

 

11. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης και της τέχνης, καθώς και με εθνικούς και κοινοτικούς φορείς έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων.

 

12. Ανάπτυξη σχέσεων και  προώθησης του διαλόγου με διεθνείς γυναικείες οργανώσεις και κόμματα, ιδιαίτερα των χωρών της Ε.Ε, της  Βαλκανικής και της Μεσογείου και η διοργάνωση κοινών πολιτικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

 

13. Η υλική και ηθική ενίσχυση  επιστημόνων, πολιτικών αναλυτών, δημοσιογράφων και ερευνητών και η χορήγηση βραβείων για την υποστήριξη των σκοπών του Συνδέσμου.

 

14. Εκπόνηση συνδυασμένων διεθνικών σχεδίων και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνδέσμων με συναφείς σκοπούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων.

 

15. Δημιουργία Τράπεζας πληροφοριών.

 

16. Η προώθηση των « γυναικείων» αξιών και οραμάτων, για  μια Ευρώπη και ένα  κόσμο ειρήνης, ισότητας, στοργής, κατανόησης, αλληλεγγύης, οικολογικής ισορροπίας, δίκαιης κατανομής του πλούτου και κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται σε ποσό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Η ετήσια συνδρομή των μελών που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Επιχορηγήσεις από το κράτος, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και  λοιπές δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και έσοδα από τις διάφορες δραστηριότητες του Συνδέσμου, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να συνιστούν ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

4. Κτήση  ακίνητης περιουσίας από επαχθή αίτια γίνεται πάντοτε με  έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που παρέχεται με πλειοψηφία του μισού τουλάχιστον αριθμού των ταμειακά ενημερωμένων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 6

                ΜΕΛΗ

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου γίνονται  γυναίκες (αλλά και άνδρες), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των σκοπών του.

Για την εγγραφή πρέπει να υποβληθεί αίτηση προς το Δ. Σ. του Συνδέσμου, που προσυπογράφει ένα τακτικό μέλος του Συνδέσμου.

Για την αίτηση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της, με απόλυτη πλειοψηφία.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το υποψήφιο μέλος έχει τη δυνατότητα με έγγραφη αίτησή του και με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, να ζητήσει από την Γ. Σ. να αποφασίσει τελεσίδικα για την εγγραφή του.

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της Γ. Σ. του Συνδέσμου, λαμβανομένης με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, μετά από πρόταση μέλους του Δ. Σ., όσες/ όσοι βοήθησαν τον Σύνδεσμο στην εκπλήρωση των σκοπών του και γενικότερα προσέφεραν σημαντικό έργο σ’ αυτόν.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται:

1. Να  τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις  νόμιμες αποφάσεις των οργάνων και του καταστατικού.

2. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο σύνδεσμο.

Με την επιφύλαξη της εκπροσώπησης όλων των κομμάτων και φορέων, όπως  εμφανίζονται στο προσωρινό Δ.Σ. , τα μέλη δικαιούνται:

1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή, αν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και είναι ταμειακώς ενημερωμένες, εκτός από τα νεο-εγγραφόμενα μέλη πριν την παρέλευση ενός μηνός από την ημέρα εγγραφής τους και με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος.

2. Τα μέλη του Συνδέσμου δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Μέλος του Συνδέσμου έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει  από το σωματείο μετά από έγγραφη γνωστοποίηση της παραίτησής του στο Δ.Σ., ισχυούσης της αποχωρήσεως του όσο αφορά τις οφειλές του προς το σωματείο για το τέλος του οικονομικού έτους το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

Μέλος  του Συνδέσμου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. για  τους εξής λόγους:

1. Για μη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων του προς το Σύνδεσμο πέραν των δύο ετών.

2. Για παράβαση διατάξεων του καταστατικού του σωματείου.

3. Για ενέργειες του που αντιτίθενται στους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου.

Το διαγραφέν για οικονομικούς λόγους μέλος μπορεί να  επανεγγραφεί, αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει το κώλυμα του εξαμήνου για συμμετοχή  στις αρχαιρεσίες νεοεγγραφόμενου μέλους.

Το διαγραφέν για  άλλη αιτία μέλος δύναται να προσφύγει με αίτησή του στην πρώτη μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Γενική Συνέλευση των  μελών, η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα. Η  προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή.

 

Σε περίπτωση απόρριψης της απόφασης  που διατάσσει τη διαγραφή, το μέλος αυτό αυτοδικαίως αποκτά όλα  τα  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από  Δ. Σ., αποτελούμενο από την Πρόεδρο, την Γενική Γραμματέα, την Ταμία και τα υπόλοιπα  μέλη ως Αντιπροέδρους.

Η  Πρόεδρος, η Γεν. Γραμματέας και η Ταμίας εκλέγονται από τα μέλη του Δ. Σ. με μυστική ψηφοφορία.

Το Δ.Σ. διοικεί τον Σύνδεσμο με βάση το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει με πρόσκληση της Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν το ζητήσει η Πρόεδρος ή τρεις τουλάχιστον Σύμβουλοι, με έγγραφη αίτησή τους προς την Πρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή οι Σύμβουλοι θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν βρίσκονται παρόντα τα μισά  πλέον ενός από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. ισχύουν και δεσμεύουν τον Σύνδεσμο και τα μέλη του από την ημερομηνία λήψης τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο:         

1. Ασκεί έλεγχο στα βιβλία και το ταμείο του Συνδέσμου, καταρτίζει και υποβάλλει τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τη λογοδοσία στην τακτική Γενική Συνέλευση της περασμένης οικονομικής χρήσης, καθώς και τον προϋπολογισμό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

2. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον τους.

3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του Συνδέσμου, δρα και κινείται για την πραγματοποίηση των επιδιωκομένων  σκοπών. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από 3 τακτικές κατά σειρά συνεδριάσεις, αυτοδίκαια αντικαθίσταται από το α΄ αναπληρωματικό. Τα μέλη του Δ.Σ. παύονται μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον συντρέχουν λόγοι.

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του Δ.Σ.  καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, ο τύπος και η θεώρηση του οποίου γίνεται όπως ορίζει ο νόμος. Τα πρακτικά προσυπογράφονται από όλα τα μέλη που παρέστησαν στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει πρακτικά συνεδρίασης στην οποία πήρε μέρος. Έχει όμως δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου αποτελείται από εννέα έως δέκα τρία μέλη, που εκλέγονται από την γενική συνέλευση των μελών του συνδέσμου σε δύο ταυτόχρονες μυστικές ψηφοφορίες, με σχετική πλειοψηφία..

Από τη μία ψηφοφορία εκλέγονται έξι  μέλη (6) με ενιαίο ψηφοδέλτιο και πολλαπλή σταυροδοσία. Με το ίδιο ψηφοδέλτιο εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Από τη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγονται τόσα μέλη, όσα τα κόμματα που  μετέχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο και  συμμετέχουν στο σύνδεσμο, με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο ανά κόμμα, όπου τίθεται μόνο ένας σταυρός προτίμησης .

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής (6 εξάμηνα). Το προεδρείο του Δ.Σ. εναλλάσσεται κάθε 6μηνο.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφούσας συμβούλου, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του την Πρόεδρο, τη Γενική Γραμματέα, την Ταμία και τις Αντιπρόεδρους και αποφασίζει σχετικά με τη σειρά αναπλήρωσης της Προέδρου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος και η γραμματέας

 1. Εκπροσωπούν νομίμως τον σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως.
 2. Αποκτούν και μεταβιβάζουν δικαιώματα, αποδέχονται υποχρεώσεις και συνομολογούν κάθε φύσεως συμβάσεις.
 3. Διορίζουν και παύουν το προσωπικό του συνδέσμου.
 4. Ανοίγουν λογαριασμούς σε τράπεζες, καταθέτουν σ’ αυτές κεφάλαια. Εκδίδουν, υπογράφουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και χορηγούν επιταγές και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή.
 5. Προσδιορίζουν τις δαπάνες και την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου.

Η Πρόεδρος παρίσταται και επικοινωνεί για όλες γενικά τις σχέσεις του συνδέσμου με τρίτους. Συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.  Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ.   και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις χρηματικές εντολές. Έχει τη γενική εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων του συνδέσμου και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.   και της Γενικής Συνέλευσης. Ασκεί όλα τα δικαιώματα, δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες, που της χορηγούνται από το καταστατικό, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Την Πρόεδρο απούσα ή κωλυόμενη αναπληρώνουν κατά σειρά οι αντιπρόεδροι.

Η Γενική Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διεξάγει την όλη διοικητική και γραφική λειτουργία του συνδέσμου, φυλάσσει υπεύθυνα το αρχείο και τη σφραγίδα του, τηρεί το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με την πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις χρηματικές εντολές.

Η Ταμίας τηρεί το ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής, που υπογράφονται από την Πρόεδρο και την Γεν. Γραμματέα. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα.

Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στην κρίση του Δ. Σ. τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό.

Η Ταμίας οφείλει να καταθέτει τα χρήματα του Συνδέσμου σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, πλην του ποσού των μηνιαίων εξόδων, η του ποσού που καθορίζεται από το Δ. Σ..

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου, αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις  του και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο και σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Δ. Σ., αποτελείται δε από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου τα οποία και παρίστανται προσωπικά με δικαίωμα μίας ψήφου.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ., γνωστοποιείται 15 ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνέλθει, με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συνδέσμου και δημοσίευση στον Τύπο. Στην ανακοίνωση πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν και αν η συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, υπογράφονται δε από την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα.

Η Γ.Σ. αποφασίζει στα θέματα ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει το Δ.Σ. και που μπορεί να είναι θέματα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ., είτε θέματα κατά παραπομπή από το Δ.Σ., είτε θέματα που προστίθενται κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. σύμφωνα με την προϋπόθεση του άρθρου 15 του παρόντος.

Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως:

 1. 1.                  Όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. 
 2. 2.                  Όταν εγγράφως ζητηθεί από το 1/3 των τακτικών μελών.
 3. 3.                  Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

 

Έργο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

 1. 1.                  Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού αυτού.
 2. 2.                  Η έγκριση λογοδοσίας και των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
 3. 3.                  Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., καθώς και

            των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.

 1. 4.                  Η έγκριση ή όχι του ετήσιου ισολογισμού και προϋπολογισμού καθώς και η      

            διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου.

 1. 5.                  Η διάλυση του Συνδέσμου και ο διορισμός εκκαθαριστών.
 1. 6.                  Η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα το οποίο με βάση το παρόν    

            καταστατικό δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το μισό συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη Γ.Σ. συγκαλείται νέα μετά παρέλευση πέντε το λιγότερο και είκοσι το περισσότερο ημερών από της πρώτης κατά την οποία η Γ.Σ. λογίζεται σε απαρτία οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Είναι δυνατό στην αρχική πρόσκληση να ορίζεται και η ημέρα της επαναληπτικής συνεδρίασης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην πρώτη. 

 

Η γενική συνέλευση, μετά την εκλογή τριμελούς προεδρείου που διευθύνει τις εργασίες, συζητά μόνο για  τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν ζητηθεί προσθήκη και άλλου θέματος από το μισό συν ένα των μελών του συνδέσμου που παρίστανται στη Γ.Σ.  Οι  ψηφοφορίες της Γ.Σ. διενεργούνται με ανάταση χεριών.

Ο  απολογισμός του Δ.Σ. και οι αρχαιρεσίες ενεργούνται μυστικά μέσω των ψηφοδελτίων.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Μετά από πρόσκληση του Δ. Σ. για τη διενέργεια εκλογών συνέρχεται η Γ. Σ.,  εκλέγει προεδρείο αποτελούμενο από πρόεδρο, γραμματέα και μέλος, οι οποίες διευθύνουν τις εργασίες της. Η Γ. Σ. στη συνέχεια εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν ούτε να είναι μέλη του απερχόμενου Δ.Σ., ούτε  υποψήφιες για το νέο. Το προεδρείο της Γ. Σ. υπογράφει στο τέλος τα πρακτικά της Γ. Σ..

Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται μετά τη λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.  και τη συζήτηση επί των άλλων θεμάτων.

Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώνονται τα ονόματα των εκπροσώπων που έχουν προταθεί ως μέλη του Δ. Σ. από τα πολιτικά κόμματα που μετέχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωβουλή.

Το  ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίζει με έξι σταυρούς για το Δ.Σ. και τρεις σταυρούς για την εξελεγκτική επιτροπή.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε μέλος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία  τακτικά (3) και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γ. Σ. με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με τη εκλογή των μελών του Δ. Σ.. 

Η θητεία της συμπίπτει απόλυτα με τη θητεία του Δ. Σ..

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι:

1. Η άμεση εποπτεία και έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης  του συνδέσμου από το Δ.Σ.

2. Η ετήσια έρευνα και έλεγχος των λογιστικών βιβλίων και της οικονομικής διαχείρισης,

3. Η Ε.Ε. υποβάλλει στην Γ.Σ. έγγραφη έκθεση των πεπραγμένων της, παρέχουσα σαφώς τα  πορίσματα του διενεργηθέντος ελέγχου και η πλειοψηφίσασα των μελών της η οποία εκτελεί και χρέη προέδρου αυτής, την αναπτύσσει και προφορικώς.

4. Στη διάθεση της Ε.Ε. βρίσκονται τα  πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του συνδέσμου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για τον έλεγχο.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Για τη λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να  παρίσταται το μισό συν ένα τουλάχιστον των μελών του συνδέσμου και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ. Σ. μελών.

Η πρόταση για τροποποίηση καταστατικού υποβάλλεται στη Γ. Σ. από το Δ. Σ. του συνδέσμου η μετά από αίτηση του ¼ των ταμειακώς εντάξει μελών.

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της στο οικείο βιβλίο σωματείων κατά τις διατάξεις των άρθρων 84, 89, 81,82 και 99 του Α.Κ. Επίσης για λήψη απόφασης για μεταβολή του σκοπού απαιτείται η  συναίνεση όλων των μελών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. για την οποία απαιτείται απαρτία 4/5 του συνόλου των μελών ή μετά από δικαστική απόφαση, στις περιπτώσεις που προβλέπει τούτο ο νόμος και κατά την διαγραφόμενη σ’  αυτόν διαδικασία.

Από την ίδια συνέλευση αποφασίζεται και ο τρόπος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου για παρεμφερείς σκοπούς.

Τη διάλυση ακολουθεί αυτόματα η εκκαθάριση του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του Συνδέσμου, που ενεργείται όπως ορίζει ο νόμος. Εκκαθαριστές ορίζονται αυτοδικαίως τα μέλη του Δ.Σ. και κάνουν απολογισμό στην έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ο Σύνδεσμος μπορεί να γίνει μετά από απόφαση του Δ.Σ. και χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, μέλος σε οποιαδήποτε δευτεροβάθμια ένωση σωματείων που θα έχει παρεμφερείς σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή ο σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται από εκλεγμένες αντιπροσώπους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό των δευτεροβάθμιων ενώσεων, που μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή όχι.

 

 

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του.

 

ΑΡΘΡΟ  21

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από την γενική συνέλευση  που έγινε στην Αθήνα  και υπογράφηκε νόμιμα από τα μέλη του συνδέσμου.

Η ισχύς αρχίζει από την εγγραφή του στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

Αθήνα 9.06.2010 

Το Προεδρείο της Γ. Σ.

 

Σούλα Παναρέτου   Διονυσία Αντωνίου  

Χριστίνα Χασομέρη